Về tác giả

website này đã được đăng kí bản quyền nội dung tác giả. Mọi hành vi copy, reup, chỉnh sửa đều vi phạm quyền tác giả. Nếu muốn sao chép hãy xin phép tác giả. Tác giả có thể kiện bất cứ lúc nào nếu phát hiện reup chỉnh sửa nội dung mà chưa được sự cho phép.