Follow up email là gì? Cách viết Follow up email

1. Follow up email là gì? Để cho dễ hiểu mình sẽ nêu ra ví dụ về một Follow up email: Nhắc nhở phản hồi: Subject: Follow Up on [Project/Issue/Meeting] Dear [Recipient’s Name], I hope this email finds you well.…
Mẫu Email xác nhận thông tin?

1. Email xác nhận thông tin là gì? Email xác nhận thông tin là một email được gửi từ một tổ chức hoặc cá nhân đến một người khác để xác nhận thông tin cụ thể. Thông tin này có…